Poradili jsme vám, jaké potenciální nedostatky může odhalit inspektorát práce při kontrole zaměstnávání agenturních pracovníků. Nyní Vás provedeme úskalími zaměstnávání lidí přes agenturu práce.

Prověřené pracovní agentury na integrovaném portálu MPSV

V prvé řadě je třeba si zvolit správného partnera – agenturu práce splňující všechny zákonné podmínky pro dočasné přidělení agenturních zaměstnanců. Seznam schválených agentur práce je k dispozici na integrovaném portálu MPSV.

Tyto agentury musí splnit řadu podmínek, hlavně povolení k příslušnému zprostředkování zaměstnání, vydané GŘ Úřadu práce ČR. Musí také složit povinnou kauci ve výši 500.000,-Kč a současně si sjednat pojištění proti úpadku. Navíc musí stanovit odpovědného zástupce, který splňuje řadu podmínek, jako je například odborná způsobilost, bezúhonnost a od roku 2017 rovněž podmínka pracovního poměru u agentury v rozsahu nejméně 20 h týdně. Naše zkušenosti z praxe přitom ukazují, že úroveň těchto agentur práce je velmi rozdílná. Vždy proto doporučujeme nejen důkladně ošetřit právní vztah s vybranou agenturou, ale také tuto agenturu dostatečně prověřit.

Dohoda o dočasném přidělení je nezbytná

zaměstnávání cizincůNezbytným základem pro bezproblémové fungování agenturního zaměstnávání je dohoda o dočasném přidělení. Ta musí mít vždy písemnou formu – s tím, že z praktického pohledu lze v praxi firem, které používají pravidelně agenturní zaměstnance, doporučit, aby byla uzavřena jak rámcová, tak i individuální dohoda.

  1. Rámcová dohoda umožňuje ošetřit obchodněprávní specifika, zejména odměňování agentury, odpovědnost stran, poskytování PLS, otázky spojené s BOZP. Tato dohoda by měla obsahovat i odpovědnost agentury za škodu způsobenou agenturnímu zaměstnanci.

Je důležité, aby bylo výslovně sjednáno, že agentura nebude uplatňovat žádný regres proti firmě, která si zaměstnance objednala, a to ani v případě, že agenturnímu zaměstnanci vznikla škoda na zdraví. To platí i pro zaměstnávání cizinců.

V poslední době se navíc objevují případy nároků agenturních zaměstnanců proti uživateli u škod na zdraví, které jsou spojené s porušením povinnosti uživatele. Na tyto požadavky ale bohužel neplatí zákonná pojistka zaměstnavatele, kterému tak hrozí riziko, že může platit vysoké, v některých případech až milionové odškodnění, za pracovní úraz zapůjčeného agenturního zaměstnance. U těchto rizik pak doporučujeme zvážit sjednání komerčního připojištění.

  1. Individuální dohoda je nezbytná pro všechny konkrétní případy agenturního zaměstnávání. Agenturního zaměstnance lze přidělit k jednomu uživateli nejvýše na dobu 12 měsíců, i když existují výjimky, jako je náhrada „kmenového“ zaměstnance na rodičovské dovolené.

Individuální dohoda v oblasti agenturního zaměstnávání musí obsahovat řadu náležitostí, a to identifikační údaje agenturního zaměstnance, druh práce, doba dočasného přidělení, místo výkonu práce, den nástupu do práce, informace o mzdových a pracovních podmínkách srovnatelného zaměstnance, podmínky předčasného ukončení dočasného přidělení, číslo a datum vydání povolení agentury práce.

Málo známou skutečností je fakt, že mezi zaměstnavatelem (uživatelem) a agenturním zaměstnancem může být uzavřena napřímo dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí nebo dohoda o hmotné odpovědnosti. Jinak by za jím způsobené škody měla ručit agentura práce, která ho dodala. Platí to i v oblasti zaměstnávání cizinců.

Co musí obsahovat pokyn k dočasnému výkonu práce

Další nutnou záležitostí, kterou s oblibou kontroluje inspektorát práce, je pokyn k dočasnému výkonu práce. I ten musí mít písemnou formu a nesmí v něm chybět název a sídlo uživatele, místo výkonu práce, doba dočasného přidělení, určení odpovědného vedoucího zaměstnance uživatele a podmínky předčasného ukončení dočasného přidělení. Nesmí chybět ani informace o mzdových a pracovních podmínkách srovnatelného zaměstnance.

Jak se vyhnout pokutám

Preventivní konzultace je příjemné a obvykle i nejlepší řešení. Advokát specializovaný na pracovní právo dobře zná nejen potřebné předpisy, ale i doporučení inspektorátu práce.  Oceníte hlavně naše praktické zkušenosti z dalších firem. Projdeme s vámi současnou podobu firemních procesů a obsah potřebných dokumentů. V případě potřeby doporučíme vhodné úpravy.

Dokážeme vám pomoci i v situaci, když už u vás kontrola agenturního zaměstnávání probíhá.