Přinášíme vám přehled hlavních podpůrných nástrojů určených (nebo využitelných) na pomoc firmám. Některé z nich jsou již účinné, ale zmiňujeme také ty, které se nacházejí v legislativním procesu a teprve by měly začít platit (v návaznosti na jejich schválení).

Stav ke dni 11. 4. 2020.

Vyhlášené podpůrné nástroje

 

1. Úvěrové programy COVID a COVID II

Potřebujete finanční injekci na pokrytí Vašich provozních nákladů v důsledku krizových opatření vyhlášených vládou, případně Ministerstvem zdravotnictví?

Pro menší a střední firmy jsou určeny úvěrové programy COVID a COVID II poskytující bezúročné (a bezpoplatkové) úvěry od 10.000 Kč do 15 mil. Kč. Úvěry lze využít na pořízení drobného hmotného nebo nehmotného majetku, na pořízení a financování zásob a další provozní výdaje (mzdy, energie, nájem atd.). Splatnost úvěru může být až 2 roky, s odkladem splátek až na 12 měsíců.

Kdo spadá mezi menší / střední firmy? Kategorie menších a středních firem zahrnuje podniky, které zaměstnávají méně než 250 osob a jejichž roční obrat nepřesahuje korunový ekvivalent 50 milionů EUR nebo jejichž bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje korunový ekvivalent 43 milionů EUR.

Pro velký zájem však v současnosti mají oba programy pozastaveno přijímání žádostí. Nicméně se očekává otevření druhého kola v programu COVID II dne 20.4.2020. Rovněž se předpokládá spuštění programu COVID III.

2. Pozastavení EET

 Jste povinni elektronicky evidovat tržby? Po dobu vyhlášení nouzového stavu nejste povinni zacházet s autentizačními údaji, certifikátem pro evidenci tržeb a blokem účtenek tak, aby se předešlo jejich zneužití, a to dle zákona č. 137/2020 Sb.

Podle shodného zákona pak dále nejste povinni po skončení nouzového stavu a dobu dalších 3 měsíců plnit evidenční povinnost a povinnost umístit informační oznámení, jak jinak ukládá zákon upravující evidenci tržeb.

Podpůrné nástroje ve schvalovacím procesu

 

1. Výzva Technologie COVID 19

 Provozujete podnikatelskou činnost zaměřenou na výrobu zdravotnických prostředků? Na projekty, které mají přímou souvislost s bojem proti dalšímu šíření koronaviru, bude možné žádat o podporu ve výši až 20 mil. Kč. Výzva Technologie COVID 19 v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost by měla být vyhlášena v polovině dubna 2020.

2. Záruka COVIDplus[1]

Exportně orientovaní podnikatelé by měli získat podporu prostřednictvím programu Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP). Ten bude poskytovat záruky úvěrů na provoz, pracovní kapitál nebo investice. Garance bude platná maximálně po dobu tří let pro úvěry na pracovní kapitál, respektive pět let pro investiční úvěry.

Žádat o úvěr budou moci podnikatelé, u nichž podíl exportu zboží a služeb na celkových tržbách za prodej zboží dosáhl alespoň jedné pětiny za rok 2019. EGAP bude krýt jistinu úvěru až do výše 80 %, minimální podíl banky bude 20 %.

Záruky na úvěry by mohly získat podniky s více než 250 zaměstnanci. Opatření tak bude doplňovat programy COVID a COVID II pro malé a střední podniky. V současné době je návrh projednáván v Senátu PČR – s tím, že v případě jeho schválení lze očekávat spuštění tohoto programu ve druhé polovině dubna 2020.

3. Odklad splátek hypoték a úvěrů

 Splácíte v rámci vašeho podnikání hypotéku či úvěr? Dle návrhu Ministerstva financí by mělo být možné podle své volby přerušit splácení na tři nebo šest měsíců, a to na základě oznámení záměru věřiteli s prohlášením, že k takovému kroku dlužník přistupuje z důvodů negativního ekonomického dopadu pandemie koronaviru. Důvody nebude nutné nijak prokazovat. Pokud dlužník odložení splátky využije, délka splácení se o dobu přerušení prodlouží. Návrh v současné době schválila v režimu legislativní nouze Poslanecká sněmovna a čeká tak již na schválení v Senátu PČR.

4. Nemožnost výpovědi z nájmu

 Jste nájemcem prostor sloužících k podnikání a dostanete se do prodlení s placením nájmu? Nebo jste naopak pronajímatelem nemovitosti? Dle vládního návrhu pronajímatel nebude v současné situaci oprávněn vypovědět nájem, pokud prodlení při hrazení nájmu vznikne v době od 12. 3. 2020 do 30. 6. 2020 a bude způsobeno mimořádnými opatřeními v důsledku pandemie koronaviru – s tím, že by však měla být dána ze zákona povinnost doplatit dlužné nájemné do 31. 12. 2020.

Rovněž v tomto případě je třeba vyčkat na schválení příslušného zákona, který je nyní projednáván Senátem PČR.

Řada úlev pro podnikatele se týká daňové oblasti. Mezi ta hlavní opatření patří následující:

5. Možnost pozdějšího podání daňového přiznání

 Nestíháte včas podat daňové přiznání? Pokuta za pozdní podání daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2019 ani úroky z prodlení nebudou do dne 1. 7. 2020 ze strany státu uplatňovány.

6. Zrušení červnových záloh na daň z příjmu

 Měli byste běžně ke dni 15. června hradit zálohu na daň z příjmu? Tato povinnost je Vám odpuštěna bez dalšího. Uvedená záloha za první pololetí / druhý kvartál roku 2020 se vůbec neplatí.

7. Zpětné působení daňové ztráty u daně z příjmu

 Předpokládáte, že vaše daňové přiznání za rok 2020 bude vykazovat ztrátu? Pokud ano, budete moci podat dodatečné daňové přiznání za rok 2019 a v něm tuto ztrátu uplatnit. Následně buď nebudete muset hradit odloženou daň za rok 2019 v plné výši, nebo Vám bude vrácen přeplatek.

8. Zrušení některých sankcí v oblasti daní

 Budete nuceni podat daňové přiznání anebo jiné tvrzení daně po lhůtě? Pokuta vám nyní podle sdělení Ministerstva financí nehrozí, pokud prokážete, že důvodem zpoždění je koronavirus.

Pokud se jedná o pokuty ve výši 1.000 Kč za opožděné podání kontrolního hlášení k DPH, které vznikly v období od 1. 3. do 31. 7. 2020, měly by být dle Ministerstva financí odpuštěny plošně. V případě vyšších pokut budou žádosti o jejich odpuštění projednávány individuálně – a mělo by jim být vyhověno v případě prokázání spojitosti s koronavirem.

Zároveň je odpuštěn správní poplatek za podání žádosti o posečkání nebo splátkování daně, o prominutí úroku z prodlení a prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to v případě žádostí podaných do 31. 7. 2020.

Další balíček opatření zaváděných v souvislosti s koronavirem se týká otázek zaměstnaneckých a sociálních. Aktuální změny v této oblasti popisujeme v samostatném článku ZDE.

Nejste si jistí, jestli máte nárok na některý z výše uvedených nástrojů? Potřebujete pomoci s jeho uplatněním? Naši zkušení advokáti vám jsou k dispozici!

 

Aktuálně pak nabízíme možnost zúčastnit se ZDARMA našeho webináře, který pořádáme k tématu „Dopady koronaviru na závazkové vztahy“, kterým vás provede Kristýna Dubová, naše advokátka, a to již tento čtvrtek 16. 4. 2020 v čase od 10 do 10:45 h.