S pomalu se blížícím koncem roku 2021, začínáme postupně řešit změny, ke kterým dojde od 1. 1. 2022. Jednou z těchto změn bude i prodloužení otcovské dovolené[1], k čemuž dojde v důsledku novely zákona o nemocenském pojištění[2].

otcovská dovolená

Prodloužení délky otcovské dovolené

Podle nové úpravy podpůrčí doba u otcovské dovolené, která začíná nástupem na otcovskou dovolenou, bude prodloužena z 1 týdne na 2 týdny.

Kdy bude možné nastoupit na otcovskou dovolenou?

Pokud jde o samotný nástup na otcovskou dovolenou, platí i nadále, že půjde o den, který si sám otec určí, a to v období 6 týdnů od narození dítěte nebo od převzetí dítěte do trvalé péče nahrazující péči rodičů.

Nová úprava však bude umožňovat nástup na otcovskou dovolenou i po uplynutí 6 týdnů od narození dítěte. Jedná se případy, kdy bude dítě ze zdravotních důvodů hospitalizováno v průběhu 6 týdnů od jeho narození. Bude tak záležet na rozhodnutí otce dítěte, zda nastoupí na otcovskou dovolenou v prvních 6 týdnech od porodu, přestože dítě bude hospitalizováno a bude tak oporou matce dítěte a dítěti samotnému po dobu hospitalizace. Nebo naopak, zda otec dítěte vyčká skončení hospitalizace dítěte a nastoupí na otcovskou dovolenou až po propuštění dítěte z hospitalizace, a to i přesto, že již uplynula doba 6 týdnů od narození dítěte.

Novela přináší možnost nastoupit na otcovskou dovolenou, jestliže hospitalizace dítěte vznikla nebo trvá v den dosažení 6 týdnů ode dne narození dítěte. Podle počtu dnů hospitalizace dítěte, které připadly do období 6 týdnů ode dne narození dítěte, se doba zákonem stanovená k nástupu na otcovskou dovolenou prodlužuje. K tomu, aby bylo možno přesně určit délku období, v němž může otec po uplynutí 6 týdnů ode dne porodu dítěte nastoupit na otcovskou dovolenou, novela zákona o nemocenském pojištění stanoví, že pro určení počtu dnů hospitalizace se za den hospitalizace považuje i den přijetí a den propuštění dítěte z hospitalizace.

Bude tu nějaký limit, do kdy lze nejpozději nastoupit na otcovskou dovolenou?

Bez ohledu na výše uvedená pravidla umožňující prodloužení doby nástupu na otcovskou dovolenou bude otec moci nastoupit na otcovskou dovolenou nejdéle do 1 roku věku dítěte (jedná se tak o stejnou věkovou hranici jako v případě nároku na peněžitou pomoc v mateřství).

V případě jakýchkoli dotazů k novým pravidlům týkajícím se otcovské dovolené se na nás obrátit na e-mail borovec@boroveclegal.cz nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na těchto stránkách.

Tento článek pro Vás připravili
David Borovec / Silvie Čadská

 

[1] Z pohledu zákona se jedná o „otcovskou“, ale v praxi se již pro tento institut vžilo označení „otcovská dovolená“, které jsme si pro lepší orientaci v textu dovolili také použít.

[2] zákon č. 330/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony