Byla některému vašemu zaměstnanci uložena karanténa nebo chcete sami přispět ke snížení rizika šíření koronaviru a nechat své zaměstnance pracovat z domova? Projděte si nejčastější otázky z pohledu aktuální právní úpravy.

Home office koronavirusMůžeme nařídit zaměstnanci home office?

Máte zaměstnance, jejichž povaha práce umožňuje vzdálený výkon, ale nepatří do skupiny lidí, kteří povinně musí zůstat v karanténě? Podle zákoníku práce jim home office jednostranně nařídit nemůžete. Potřebujete oboustrannou dohodu, neboť podle zákoníku práce může být práce vykonávána na jiném místě (než je pracoviště zaměstnavatele), jen v případě, že se tak se zaměstnancem dohodnete.

Co nastane, když se nedomluvíme se zaměstnancem?

Pokud chcete, aby zaměstnanec změnil místo výkonu práce a ten s tím nesouhlasí, nastávají překážky v práci na straně zaměstnavatele, které jsou však spojeny s povinností poskytovat zaměstnanci náhradu mzdy ve výši 100 % jeho průměrného výdělku.

ALTERNATIVOU by mohlo být určení dovolené (které však lze písemně nařídit jen s 14denním předstihem, pokud se na čerpání dovolené nedohodnete), nebo neplacené volno (na jehož čerpání je ale třeba se dohodnout se zaměstnancem).

Další diskutovanou možností jsou specifické překážky v práci umožňující snížit výši poskytované náhrady mzdy, a to prostoje způsobené zejména výpadkem dodávky surovin či z jiných provozních důvodů nebo dočasné přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy / živelní události, které však nedopadají na současnou situaci a nejsou v současné době podle našeho názoru uplatnitelné.

V případě, že by se vás však dotklo dočasné omezení odbytu vašich výrobků nebo omezení poptávky po vámi poskytovaných službách (nikoli však přímo v důsledku krizových opatření, ale pouze tehdy, když by došlo k poklesu poptávek od jiných firem zasažených přímo těmito opatřeními), mohla by se zavést částečná nezaměstnanost, kdy je možné zaměstnanci přiznat náhradu mzdy nejméně ve výši 60 % jeho průměrného výdělku, avšak pouze na základě dohody s odborovou organizací; případně na základě vnitřního předpisu, pokud u vás odborová organizace nepůsobí.

Může zaměstnanec pracovat během karantény?

V případě, že je zaměstnanci uložena karanténa pouze jako preventivní opatření, může během této doby vykonávat práci, ALE pouze (i) mimo pracoviště zaměstnavatele, (ii) nebrání-li tomu zdravotní stav zaměstnance, (iii) umožňuje-li to povaha vykonávané práce a (iv) na základě dohody se zaměstnavatelemnemůžete mu tedy během karantény výkon práce nařídit, a to dle stanoviska Ministerstva práce a sociálních věcí.

Nicméně v takovém případě zaměstnanci nevznikne nárok na náhradu mzdy z důvodu karantény (a následně ani na nemocenské), na které by měl jinak nárok ve výši 60 % jeho redukovaného průměrného výdělku, a proto je třeba s tím počítat v obsahu uzavírané dohody (kdy se zaměstnanec může domáhat toho, aby mu byla alespoň kompenzována náhrada mzdy / nemocenské ve výši, na kterou by měl jinak nárok).

Vyžaduje domluva na změně místa výkonu práce písemnou dohodu?

Vzhledem k tomu, že v případě změny místa výkonu práce z pracoviště zaměstnavatele na domov / jiné místo dohodnuté se zaměstnancem, dochází k úpravě jedné ze základních náležitostí v pracovní smlouvě, mělo by toto být ošetřeno v dodatku k pracovní smlouvě, a tedy v písemné formě.

Pokud se nemá jednat o dlouhodobou změnu v přístupu a jde tedy jen o reakci na šířící se koronavirus, doporučujeme časově omezit účinnost tohoto dodatku k pracovní smlouvě (s tím, že v případě potřeby by se jeho účinnost prodlužovala). Tím tak docílíte toho, že po odpadnutí současného šíření koronavirové infekce, budete moci opět přidělovat práci standardním způsobem na vašem pracovišti.

Jak nastavit pravidla pro home office?

Zde je třeba zvážit, na jak dlouhou dobu se u vás očekává výkon práce z domova – tedy zda

  • půjde jen o dočasné opatření, kdy postačí uzavření dodatku k pracovní smlouvě a případné uzavření jednodušší dohody upravující pravidla výkonu práce z domova / jiného místa (home office),

nebo

  • bude tento způsob práce povolen i nadále, kdy doporučujeme nejen uzavřít dohodu o výkonu práce z domova / jiného místa (home office), ale rovněž vydat vnitřní předpis upravující podrobněji pravidla práce z home office, na který bude dohoda odkazovat a který je následně možné jednostranně (bez dohody se zaměstnancem) dle potřeby změnit.

Jaká pravidla home office bychom měli ošetřit?

Vzhledem k tomu, že právní úprava home office je v ČR velmi obecná a de facto upravuje jen možnost odchylného rozvrhování pracovní doby, kterou si může zaměstnanec určovat sám, doporučujeme, abyste ošetřili zejména následující otázky:

  • pracovní doba a její evidence (přestávky v práci, bezpečnostní přestávky, …)
  • BOZP (z důvodu rizika pracovních úrazů) – ať se již jedná např. o zajištění relevantního školení, nebo o souhlas se zpřístupněním obydlí (jeho části) užívané k práci
  • pracovní prostředky k výkonu práce – bude zaměstnanec používat vaše, nebo své? Jak bude upravena náhrada za opotřebení vlastního vybavení, pokud bude používat své?
  • kontrola plnění pracovních úkolů – dosažitelnost zaměstnance, reporting, připojení zaměstnance na VPN, …
  • komerční pojištění domácnosti (s ohledem na změnu účelu užívání domácnosti)
  • daňové aspekty (zejména v souvislosti s paušalizací náhrady nákladů u zaměstnance)

V každém případě však platí, co jsme zmínili výše, že je třeba uvážit, na jak dlouhou dobu se počítá s výkonem práce z domova – a podle toho tedy také zvolit detail a formu (dohoda / vnitřní předpis), v jaké u vás home office upravíte.

Jak ošetřit BOZP, jak postupovat v případě úrazu, či jak řešit benefity a náklady spojé s prací na home-office? Přečtěte si v našem dalším článku ohledně home-office v době koronaviru.

Webinář: Dopady koronaviru na zaměstnavatele z pohledu HR a práva

Další informace o tom, jaká opatření byste měli jako zaměstnavatel učinit v souvislosti se šířením koronavirové infekce z pohledu BOZP, zejména pak v případě ohrožení / potvrzení infekce u některého ze zaměstnance – stejně jako bližší informace o tom, jak nastavit home office, a to nejen z právního, ale i praktického pohledu (konkrétního obsahu dohody i nastavení samotných pravidel fungování práce z domova), přineseme v úterý 17. 3. 2020 v čase od 11 do 12 h na webcastu. 

Webinář již proběhl. Na jeho záznam se můžete podívat zde.

V případě, že preferujete v této věci raději osobní konzultaci šitou na míru přímo vaší společnosti, případně chcete poradit s formulací dodatků k pracovním smlouvám, dohody o home office nebo navržení / úpravou příslušného vnitřního předpisu, neváhejte nás kontaktovat. Jsme připraveni vám obratem pomoci.