Aktualizováno dne 18. 3. 2020

V návaznosti na vyhlášená usnesení vlády ze dne 15. 3. 2020, kterými se v době nouzového stavu zavádí další krizová opatření přinášíme shrnutí těch nejpodstatnějších dopadů, která budou mít tato opatření na zaměstnavatele, a to:

1) výkon práce na pracovišti / z domova

Ačkoli se současná opatření prezentují v médiích jako celostátní karanténa, z právního pohledu se ve smyslu usnesení vlády č. 85/2020 Sb. jedná „jen“ o omezení volného pohybu osob, což má výrazný rozdíl na výkon práce.

Dokud totiž není nařízena plošná karanténa (ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví), zaměstnanci i nadále mohou vykonávat práci na pracovišti zaměstnavatele, kdy za tímto účelem je výslovně omezen zákaz volného pohybu osob.

Nicméně vláda ve výše uvedeném usnesení doporučila zaměstnavatelům, aby

  • využívali nejvyšší možnou měrou práci na dálku (home office), pokud ji zaměstnanci mohou vykonávat v místě bydliště;
  • podporovali dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené v kolektivní smlouvě (čímž se zřejmě odkazuje na sick-days / jiné benefity v podobě hrazeného volna);
  • omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele (čímž se zřejmě sleduje záměr dát tyto osoby na překážky v práci na straně zaměstnavatele).

POZOR: čerpání dovolené se však dle usnesení vlády č. 86/2020 Sb. zakazuje lékařským / nelékařským zdravotnickým povoláním, a to s účinností ode dne 16. 3. 2020 po dobu trvání nouzového stavu – s tím, že v rámci posílení poskytovatelů zdravotních služeb se ukládá pracovní povinnost studentům pátého / šestého ročníku lékařských fakult VŠ a posledního ročníku nelékařských zdravotnických oborů, kterou mohou využívat poskytovatelé výslovně uvedení v příloze příslušného usnesení vlády ČR č. 90/2020 Sb.

U zaměstnavatelů působících v maloobchodním prodeji a prodeji služeb v provozovnách, kde byl plošně vyhlášen zákaz prodeje, je třeba ověřit, zda se na ně nevztahují výjimky uvedené v usnesení vlády ze dne 14. 3. 2020 vydaném pod č. 82/2020 Sb., případně v usnesení vlády ze dne 15. 3. 2020 vydaném pod č. 84/2020 Sb.

Aktualizace ze dne 18.3.2020:

Došlo k rozšíření výjimek, na které nedopadá zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách, a to o (i) galanterie a (ii) servis IT techniky a výrobků pro domácnosti – podrobněji v usnesení vlády ČR č. 96/2020 Sb. ze dne 16. 3. 2020

2) pracovnělékařské prohlídky

Jedním z dalších opatření je dle usnesení vlády č. 84/2020 Sb. nahrazení pracovnělékařských prohlídek po dobu trvání nouzového stavu – s tím, že:

  • vstupní pracovnělékařské prohlídky / zdravotní průkazy se nahrazují čestným prohlášením zaměstnance (v případech, kde vznikl pracovní poměr počínaje dnem 15. 3. 2020);
  • periodické prohlídky se v této době ruší.

Aktualizace ze dne 18.3.2020:

S ohledem na dotazy ohledně podoby čestného prohlášení ke zdravotní způsobilosti odkazujeme na doplněnou přílohu k usnesení vlády č. 84/2020 Sb., která byla vydána sice se zpožděním, ale nyní je již k dispozici – můžete si ji stáhnout zde.

3) zaměstnávání cizinců

Platnost povolení k zaměstnání a víz k pobytu vydaných do dne 15. 3. 2020 agenturním zaměstnancům se prodlužuje na dobu 60 dnů po skončení nouzového stavu (pokud byly k tomuto dni platné), a to dle usnesení vlády č. 84/2020 Sb.

Toto opatření navazuje na již dříve vyhlášené usnesení vlády č. 71/2020 Sb., v jehož důsledku došlo (i) k zastavení přijímání žádostí o víza, včetně krátkodobých víz, a přechodné a trvalé pobyty a dále (ii) k přerušení řízení o žádostech o oprávnění k pobytu nad 90 dnů.

Na cizince oprávněně pobývající přechodně / trvale v ČR, kteří se na území ČR nacházeli v době vyhlášení nouzového stavu, se vztahuje výjimka – tedy tito cizinci jsou oprávněni setrvat na území ČR.

Aktualizace ze dne 18.3.2020:

S účinností od 19. 3. 2020 se rozšířil výčet cizinců, na které dopadá prodloužení jejich pracovních povolení – kdy nově se již nebude týkat jen agenturních zaměstnanců, ale obecně jakýchkoli zaměstnanců na pracovní povolení anebo na krátkodobé schengenské vízum vydané za účelem zaměstnání.

Tato opatření se vztahují jen na povolení, která by uplynula do 60 dnů ode dne skončení nouzového stavu (což tedy bude možné dovodit zpětně) – s tím, že tato povolení by se prodloužila právě do 60. dne od ukončení nouzového stavu.

 

Průběžně zveřejňujeme aktuální informace k dopadům krizové situace z pohledu pracovního práva. Pokud chcete mít přehled, sledujte nás na LinkedInu nebo se přihlaste k odběru newsletteru níže.