Optimistický vývoj epidemiologické situace v ČR a postupné rozvolňování krizových opatření s sebou přináší návrat zaměstnanců na pracoviště – níže jsme proto připravili přehled základních práv / povinností.

ZAMĚSTNAVATELÉ

1) Zaměstnavatel je oprávněn vyzvat zaměstnance k návratu na pracoviště zaměstnavatele za účelem výkonu práce.

 

V současné době již neplatí dřívější krizová opatření vlády, dle kterých se doporučovalo omezit výkon práce na pracovišti zaměstnavatele – a zaměstnavatelé tak již s ohledem na stabilizovanou epidemiologickou situaci mohou vyzvat své zaměstnance k návratu na pracoviště, pokud se s nimi nedohodli jinak (typicky na dlouhodobém výkonu práce z domova).

2) Výzva k návratu na pracoviště by měla být zaměstnancům zaslána s přiměřeným předstihem.

 

Zaměstnavatel by měl zaměstnance prokazatelným způsobem vyzvat k návratu (zpravidla e-mailem, kdy firemní sítě zpravidla umožňují zajistit i údaj o doručení / přečtení e-mailu) s tím, že by měl zaměstnanci poskytnout dostatečný čas, za který lze považovat alespoň 1 – 2 pracovní dny předem (aby měl zaměstnanec možnost se na přechod připravit a případně se i přemístit z místa jeho přechodného pobytu – chaty apod.).

3) Zaměstnavatel je povinen zabezpečit zdraví neohrožující a bezpečné pracovní prostředí.

 

Je na zaměstnavateli, aby v rámci své zákonné povinnosti zabezpečit zdraví neohrožující a bezpečné pracovní prostředí přijal příslušná opatření – tedy zejména, aby vybavil zaměstnance požadovaným typem osobních ochranných pracovních prostředků (potřebují-li k práci souběžně větší počet ochranných pomůcek, případně má-li být použita konkrétní pomůcka – například ochranný štít), zajistil na pracovišti dostatečné množství dezinfekčních prostředků, zabezpečil minimální odstup zaměstnanců (který se v návaznosti na vydávaná opatření vlády bude zřejmě lišit podle povahy jednotlivých oborů) a omezil kontakt svých zaměstnanců se třetími osobami (kde to umožňuje povaha jimi vykonávané práce).

 

4) Zaměstnavatel by měl projednat podmínky návratu zaměstnanců na pracoviště se svým poskytovatelem pracovnělékařských služeb a osobou odborně způsobilou v prevenci rizik.

 

S ohledem na mimořádnost celé situace se doporučuje projednat konkrétní opatření zaměstnavatele s poskytovatelem pracovnělékařských služeb (v rámci poradenství a dohledu nad pracovištěm) a dále s osobou odborně způsobilou v prevenci rizik („technikem BOZP“) – a ve shodě s nimi přistoupit k vydání souboru přijatých opatření a pokynů určených pro zaměstnance za účelem minimalizace rizika šíření koronaviru na pracovišti.

5) Zaměstnavatel je oprávněn monitorovat tělesnou teplotu zaměstnanců.

 

S ohledem na přetrvávající epidemiologické riziko je dle našeho názoru zaměstnavatel oprávněn měřit u zaměstnanců při vstupu na pracoviště jejich tělesnou teplotu za účelem minimalizace rizika přenosu koronaviru na pracovišti, ať již zaměstnancem vybaveným bezkontaktním (laserovým) teploměrem, nebo termokamerou – s tím, že zaměstnanci by však měli být předem informováni o tomto postupu / zpracování osobních údajů (zejména v případě termokamery, kterou by nemuseli ani zaregistrovat).

6) V případě pochybností je zaměstnavatel oprávněn vyslat zaměstnance na mimořádnou pracovnělékařskou prohlídku.

 

Pokud má zaměstnavatel důvodné pochybnosti o zdravotním stavu zaměstnance, je oprávněn – a současně by i měl – jej vyslat na mimořádnou pracovnělékařskou prohlídku k poskytovateli pracovnělékařských služeb zaměstnavatele (případně registrujícímu lékaři zaměstnance, jde-li o zaměstnance zařazeného v první kategorii dle zdravotního rizika dané práce). V případě přetrvávajících pochybností je pak tento lékař oprávněn vyslat zaměstnance na vyšetření na krajskou hygienickou stanici.

7) V případě prokázaného výskytu koronaviru na pracovišti je zaměstnavatel povinen kontaktovat příslušnou krajskou hygienickou stanici.

 

Pokud by na pracovišti zaměstnavatele byla potvrzena infekce koronaviru, je nezbytné, aby zaměstnavatel ve spolupráci se svým poskytovatelem pracovnělékařských služeb kontaktoval místně příslušnou krajskou hygienickou stanici a dohodl se s ní na postupu (typicky spočívajícím v ověření možného výskytu nákazy u zaměstnanců, kteří byli v kontaktu s nakaženou osobou, případně v dočasném uzavření daného místa a zajištěním jeho dezinfekce) – s tím, že pro tyto případy se doporučuje vypracovat plán postupu zaměstnavatele v případě rizika / potvrzené infekce.

 

ZAMĚSTNANCI

8) Zaměstnanec je oprávněn odmítnout výkon práce na pracovišti pouze v případě bezprostředního a závažného ohrožení života / zdraví.

 

Vzhledem k tomu, že zaměstnavatel je obecně oprávněn požadovat po zaměstnanci výkon jeho práce na pracovišti zaměstnavatele, odpovídá tomu na druhé straně povinnost zaměstnance práci na pracovišti zaměstnavatele vykonávat – a to pouze s výjimkou, kdy by výkon takovéto práce vystavil zaměstnance bezprostřednímu a závažnému ohrožení zdraví, kdy však dle našeho názoru již s ohledem na vývoj epidemiologické situace v ČR nelze současný stav vnímat jako „bezprostřední a závažné ohrožení života / zdraví“.

9) Zaměstnanci z tzv. rizikových skupin mohou projednat se zaměstnavatelem podmínky dalšího výkonu práce.

 

Ačkoli lze vývoj epidemiologické situace v ČR označit za příznivý, tak nelze stále vyloučit riziko nákazy koronavirem – kdy toto riziko je stále závažnější u některých skupin, zejména v případě starších osob (nad 65 let věku) a dále osob chronicky nemocných, případně u těhotných zaměstnankyň – s tím, že u těchto tzv. rizikových skupin se doporučuje nadále postupovat ideálně po předchozí konzultaci s poskytovatelem pracovnělékařských služeb a ve shodě s dotyčnými zaměstnanci (ať se již jedná o omezení kontaktu s třetími osobami při výkonu práce na pracovišti zaměstnavatele, nebo o pokračování práce z domova).

10) Zaměstnanec je povinen na pracovišti nosit roušku (či jakýkoli jiný ochranný prostředek zakrývající ústa / nos).

 

Nadále platí opatření vlády, podle kterého jsou všichni občané ČR povinni nosit na veřejnosti roušku (ústenku, respirátor či jinou ochranu úst / nosu), kterou si musí na své náklady opatřit – s tím, že tato povinnost se vztahuje i na dobu, kdy zaměstnanec vykonává práci na pracovišti zaměstnavatele (a to i tehdy, pokud vykonává práci sám ve vlastní kanceláři).

 

Aktuality z oblasti pracovního a obchodního práva můžete sledovat také na našem firemním profilu LinkedIn.

V současné době pro Vás připravujeme seminář na téma Novela zákoníku práce 2020. Více informací včetně registrace naleznete ZDE.

Seminar_novela_zakonicku_prace_2020