Tato podoba programu „Antivirus“ platila během první vlny koronaviru na jaře roku 2020. S aktuální podobou tohoto programu, včetně nového režimu Antivirus PLUS se můžete seznámit v našem novém článku.

Vláda ČR na svém jednání dne 31. 3. 2020 schválila novou podobu programu navrženého Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR („MPSV“) – jaké kompenzace a v jaké výši tedy nakonec pro zaměstnavatele přináší? A jaký je postup k uplatnění těchto kompenzací? Na tyto a další otázky odpovídáme v tomto článku.

Co znamená program Antivirus?

Tento program spočívá ve finanční podpoře zaměstnavatelů s cílem zabránit propouštění jako důsledku krizových opatření reagujících na pandemii koronaviru.

Zjednodušeně řečeno tento program zahrnuje podporu zaměstnavatelů při různém typu překážek v práci, včetně prostojů – a to společně se zavedením tzv. kurzarbeitu (kterým se dle českého práva rozumí příspěvek poskytovaný zaměstnavatelům v době částečné nezaměstnanosti).

Jaká konkrétní opatření přináší?

Na jednání vlády dne 31. 3. 2020 byla odsouhlasena níže uvedená opatření v rámci cíleného Programu podpory „Antivirus“ pro březen a duben 2020 – tedy na období od 12. 3. včetně do 30. 4. 2020 (s možností případného dalšího prodloužení, které podléhá opětovnému souhlasu vlády).

A) Kompenzace karantény + uzavření / omezení provozu

V rámci režimu „A“ bylo schváleno opatření, na jehož základě budou kompenzovány náklady zaměstnavatele na náhradu mzdy vzniklé v důsledku

  • karantény

Jedná se tak o kompenzaci případů, kdy byla zaměstnanci uložena karanténa, ať již preventivní na základě krizového opatření, nebo individuální s ohledem na riziko / potvrzenou infekci koronaviru (jeho příslušným registrujícím poskytovatelem, nebo místně příslušnou krajskou hygienickou stanici), po kterou zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci náhradu mzdy ve výši 60 % redukovaného průměrného výdělku, a to po dobu prvních 14 dnů karantény (což je zároveň i období, na které je dle příslušného opatření vlády vyhlášena preventivní karanténa).

Kompenzace tak bude poskytována po dobu prvních 14 dnů karantény, neboť v případě jejího prodloužení vzniká od 15. dne zaměstnanci nárok na dávku nemocenského pojištění ve výši 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu, která je však již vyplácena příslušnou OSSZ.

  • uzavření / omezení provozu

Zde se jedná o kompenzace určené tzv. primárním zaměstnavatelům, kteří byli přímo postiženi vyhlášením nouzového stavu a na něj navazujícími usneseními vlády o krizových opatření, případně mimořádných opatření vyhlašovaných Ministerstvem zdravotnictví ČR / krajskými hygienickými stanicemi, v jejichž důsledku došlo k uzavření nebo omezení provozu zaměstnavatele.

Kdo se ale považuje za primární zaměstnavatele? Za tzv. primární zaměstnavatele se považují zaměstnavatelé provozující zařízení, která byla uzavřena usnesením vlády (nyní v důsledku mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví), tedy typicky hotely a jiná ubytovací zařízení (se stanovenými výjimkami), bary a restaurace (byť těm byl umožněn rozvoz a prodej prostřednictvím výdejového okénka), maloobchod a prodej služeb v provozovnách (fitness-centrum, sportoviště, hudební a společenské kluby, zábavní zařízení, knihovny aj.), ale také divadla, kina anebo provozovatelé jiných uměleckých / sportovních a jiných podobných akcí, ať již veřejných, nebo soukromých (kde se sice uplatňuje limit 30 osob, který je ale v této chvíli s ohledem na zákaz volného pohybu osob bez významu).

Vzhledem k tomu, že existuje seznam výjimek z výše uvedeného zákazu, který se postupně rozšiřuje, doporučujeme sledovat vývoj mimořádných opatření na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví – s tím, že v současné době je platné mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. 3. 2020.

Pokud tedy konkrétní zaměstnavatel nebude moci z důvodu uzavření / omezení svého provozu přidělovat zaměstnancům práci (tedy nebude mít ani práci, kterou by zaměstnanci mohli vykonávat mimo pracoviště zaměstnavatele za podmínky dohody o home-office, a nedohodne-li se s nimi na čerpání dovolené / neplaceného volna, případně na kratší pracovní době nebo i mixu konkrétních nástrojů), pak se bude jednat o jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele dle § 208 zákoníku práce, za které náleží zaměstnanci nárok na 100% průměrného výdělku.

POZOR: nárok na kompenzaci nákladů na náhrady mzdy bude mít v režimu „A“ jen takový zaměstnavatel, který přizná a bude vyplácet dotčeným zaměstnancům náhradu mzdy výši 100 % průměrného výdělku (tedy že neuplatní jiný typ překážek v práci spojený s nižším nárokem na náhradu mzdy).

Nicméně není vyloučeno, že by tzv. primární zaměstnavatel uplatnil částečnou nezaměstnanost (s náhradou mzdy na straně zaměstnance nejméně ve výši 60 % průměrného výdělku) a v takovém případě žádal o kompenzaci za podmínek režimu „B“, jak vyplývá z již dříve vydaného pracovněprávního desatera boje proti koronaviru.

Výše kompenzace v režimu „A“

V obou výše uvedených případech podřazených pod režim „A“ bude zaměstnavatelům poskytnut příspěvek odpovídající 80 % náhrad mezd, a to včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění, maximálně však ve výši 39.000 Kč měsíčně na zaměstnance.

POZOR: tento nárok však nebude možné uplatnit na zaměstnance, kterým bude do dne měsíčního vyúčtování zaměstnavatele pro účely kompenzace z programu „Antivirus“ dána výpověď z pracovního poměru dle § 52 písm. a) – f) zákoníku práce.

B) Kompenzace překážek na straně zaměstnavatele z důvodu koronaviru

V rámci režimu „B“ bylo schváleno opatření, na jehož základě budou kompenzovány náklady zaměstnavatele na náhrady mzdy zaměstnanců na překážkách v práci na straně zaměstnavatele, které vznikly z důvodu šíření koronavirové infekce a které spočívají zejména v (i) nepřítomnosti významné části zaměstnanců na pracovišti v důsledku překážek v práci na jejich straně, (ii) prostojů nebo (iii) částečné nezaměstnanosti.

Pro přehlednost si níže shrneme konkrétněji uplatnění této kompenzace v případech výslovně potvrzených ze strany MPSV jako důvodu ke kompenzaci, a to:

  • nepřítomnost významné části zaměstnanců

V případě, že v důsledku nepřítomnosti významné části zaměstnanců nebude mít zaměstnavatel pro ostatní zaměstnance práci, kterou by jim mohl přidělit, pak se bude jednat o tzv. jiné překážky v práci spojené s nárokem zaměstnance na náhradu mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku.

Ačkoli nyní program „Antivirus“ výslovně neupravuje, co se rozumí „významnou“ částí zaměstnanců, lze dle mého názoru vycházet (přinejmenším orientačně) z dřívější interpretace MPSV, podle které se se má jednat o nepřítomnost alespoň 30 % zaměstnanců – s tím, že tato podmínka by se neměla posuzovat na zaměstnavatele jako celek, ale mohla by se vztáhnout na jeho jednotlivé provozovny (provozy) anebo organizační části (jednotlivá nákladová střediska) zaměstnavatele.

Rovněž na důvody nepřítomnosti, které nyní nejsou ošetřeny, by dle mého názoru mělo být možné vztáhnout interpretaci MPSV, kdy se dle tiskové zprávy MPSV za ospravedlnitelné důvody nepřítomnosti může považovat karanténa nebo ošetřovné z důvodu péče o dítě do 13 let věku (bez věkového omezení v případě handicapovaných dětí od 1. stupně závislosti), a to z důvodu uzavření školy / školského zařízení.

Je tu však otázka, zda se mezi tyto důvody bude počítat též dočasná pracovní neschopnost, na kterou bylo odkazováno již v desateru MPSV v boji proti koronaviru

  • prostoje

Pokud u zaměstnavatele dojde v důsledku krizových opatření (přijatých nejen v ČR, ale také v zahraničí), resp. v důsledku šíření koronavirové infekce (například z důvodu nařízené odstávky dodavatele, nedostatečného zásobování v důsledku uzavření státních hranic) k přerušení / omezení dostupnosti dodávky surovin, výrobků, služeb a jiných vstupů nezbytných pro činnost zaměstnavatele, který v důsledku toho nebude schopen přidělovat zaměstnancům práci, bude se jednat o překážky v práci na straně zaměstnavatele.

Tento typ specifických překážek označujeme za prostoje, při kterých vzniká zaměstnancům právo na náhradu mzdy nejméně ve výši 80 % průměrného výdělku.

  • částečná nezaměstnanost / kurzarbeit

V případě, že u zaměstnavatele v důsledku krizových opatření (přijatých nejen v ČR, ale také v zahraničí), resp. v důsledku šíření koronavirové infekce dočasně poklesne odbyt jeho výrobků / poptávka po jeho službách a zaměstnavatel tak nebude moci přidělovat zaměstnancům práci – bude se jednat o překážky v práci, při kterých vzniká zaměstnancům právo na náhradu mzdy nejméně ve výši 60 % průměrného výdělku.

POZOR: pro účely uplatnění částečné nezaměstnanosti však (na rozdíl od prostojů) nestačí pouhá vnitřní úvaha zaměstnavatele, ale je nutné tento postup dohodnout s odborovou organizací; pouze v případě, že u zaměstnavatele odborová organizace nepůsobí, je možné upravit podmínky částečné nezaměstnanosti ve vnitřním předpisu zaměstnavatele.

Výše kompenzace v režimu „B“

V případech podřazených pod režim „B“ bude zaměstnavatelům poskytnut příspěvek odpovídající 60 % náhrad mezd, a to včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění, maximálně však ve výši 29.000 Kč měsíčně na zaměstnance.

POZOR: tento nárok však nebude možné uplatnit na zaměstnance, kterým bude do dne měsíčního vyúčtování zaměstnavatele pro účely kompenzace z programu „Antivirus“ dána výpověď z pracovního poměru dle § 52 písm. a) – f) zákoníku práce.

Jaký je postup pro uplatnění nároku na kompenzace?

Dle zveřejněných pravidel programu „Antivirus“ bude moci zaměstnavatel požádat o zařazení do tohoto programu zřejmě počínaje dnem 6. 4. 2020, a to prostřednictvím webové aplikace, která by měla být dostupná na webových stránkách www.uradprace.cz – s tím, že zaměstnavatel bude zasílat žádost datovou schránkou / podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na místně příslušnou pobočku Úřadu práce (dle svého sídla), ke které rovněž připojí (i) doklad o bankovním účtu a případně (ii) plnou moc k zastupování.

Poté, kdy Úřad práce zaregistruje žádost a provede formální kontrolu všech náležitostí, zašle schválenou žádost, která již bude mít povahu uzavřené dohody o poskytnutí příspěvku.

Následně bude třeba zaslat Úřadu práce vyúčtování vyplacených náhrad mezd, včetně povinných odvodů, a to společně se seznamem zaměstnanců s uvedením jejich rodných čísel / evidenčních čísel pojištěnců (není-li rodné číslo) – s tím, že k tomuto vyúčtování rovněž předloží čestná prohlášení ke skutečnostem požadovaným dle programu „Anvirus“, zejména k vyplaceným náhradám mezd, existenci a délce trvání překážek v práci a konkrétnímu usnesení vlády / mimořádnému opatření, na jehož základě došlo k uzavření / omezení provozu (ve vztahu k režimu „A“).

Po provedení automatické kontroly ze strany Úřadu práce (který si ověří evidence zaměstnanců a plnění odvodů na sociální pojištění u České správy sociálního zabezpečení), má dojít k poskytnutí příspěvku ze strany Úřadu práce, a to zřejmě v období od cca 10. 4. 2020.

POZOR: Ačkoli tedy nebude probíhat plošná kontrola naplnění všech předpokladů pro získání příspěvku před jeho přiznáním, je Úřad práce oprávněn v případě pochybností iniciovat kontrolu, kterou by provedl Státní úřad inspekce práce, který je oprávněn uložit sankce za porušení pracovněprávních předpisů v souvislosti s poskytnutím příspěvku – s tím, že v takovém případě by zřejmě nastal důvod k vrácení příspěvku, a to v návaznosti na podmínky sjednané v dohodě o poskytnutí příspěvku.

Dále je rovněž třeba počítat s tím, že Státní úřad inspekce práce bude provádět i následné kontroly, při kterých se má soustředit právě na to, zda byly v souvislosti s poskytnutím příspěvku dodrženy všechny povinnosti zaměstnavatele – opět jak s možností uložení sankce, tak i vrácení příspěvku (v návaznosti na konkrétní zjištěné porušení a podmínky poskytnutí příspěvku).

Více detailů k procesu podání žádosti a její následné administraci, včetně konkrétních podkladů k dispozici ZDE.

Lze očekávat ještě další opatření?

Dle vyjádření ministra průmyslu a ochodu, pana Havlíčka, na tiskové konferenci vlády ze dne 31. 3. 2020, lze očekávat ještě vyhlášení režimu „C“, který by měl spočívat v podpoře zaměstnavatelů, kteří i za současné situace nadále pokračují v činnosti, přidělují zaměstnancům práci a poskytují jim tak mzdu v obvyklé výši.

Zda bude tento režim nakonec skutečně vyhlášen by mělo být sděleno v příštím týdnu, a to případně již i s detaily, za kterých by byl tento režim realizován.

Další aktuality týkající se dopadů současné koronavirové krize na zaměstnavatele pro vás sledujeme. Pokud chcete si chcete uchovat přehled o aktuálním vývoji, můžete nás sledovat na našem firemním profilu na LinkedIn, nebo se přihlásit k odběru našeho newsletteru.