Na jaře letošního roku jsme pro vás shrnuli podmínky tehdy nově zavedeného podpůrného programu v oblasti zaměstnanosti známého jako Antivirus.

Vzhledem k tomu, že nás však bohužel na podzim dostihla druhá vlna koronaviru a že vláda na to reagovala nejen prodloužením programu Antivirus do konce roku 2020, ale také zavedením nového „podprogramu“ známého jako Antivirus PLUS, přinášíme níže aktuální shrnutí současných režimů těchto programů a podmínek přístupu k těmto režimům.

K jakým změnám došlo v programu Antivirus?

Téměř žádné. Ani v režimu A, ani v režimu B se výše podpory nemění.

U režimu A (určeného pro případ nepřítomnosti zaměstnanců z důvodu karantény) činí výše příspěvku i nadále 80 % mzdových nákladů, včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění, maximálně však ve výši 39.000 Kč na jednoho zaměstnance měsíčně.

Rovněž u režimu B (určeného pro případ překážek v práci na straně zaměstnavatele vzniklých v souvislosti se šířením koronaviru, které spočívají zejména v částečné nezaměstnanosti, prostojích či v obecných překážkách vyvolaných nepřítomností většího počtu jiných zaměstnanců) zůstává výše příspěvku zachována i nadále na 60 % mzdových nákladů, včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění, maximálně však ve výši 29.000 Kč na jednoho zaměstnance měsíčně.

Změnila se ale podpůrčí doba, která byla v případě obou režimů prodloužena do 31. 12. 2020 – zaměstnavatelé tak mohou v případě výše uvedených režimů (a při dodržení podmínek stanovených v metodickém pokynu MPSV) obdržet příspěvek na mzdové náklady vzniklé i za měsíce říjen, listopad a prosinec 2020.

Antivirus PLUS – režim A plus – o co se jedná a koho se týká?


Program Antivirus PLUS představuje zjednodušeně řečeno navýšení kompenzací mzdových nákladů v případech obecných překážek v práci na straně zaměstnavatele vyvolaných krizovými opatřeními.

Nárok na podporu z tohoto programu (který je de facto zcela samostatným programem vládní podpory, jehož úprava nevyplývá ze zákona o zaměstnanosti) tedy mají zaměstnavatelé, jejichž provoz byl nuceně uzavřen, či významně omezen, a to v důsledku vládních opatření nebo jiných mimořádných opatření (ministerstva zdravotnictví, případně orgánů ochrany veřejného zdraví, tedy jednotlivých krajských hygienických stanic).

Proto je třeba opět zdůraznit, že nařízené karantény tak i nadále spadají pod původní režim A v rámci „základního“ programu Antivirus.

Co program Antivirus PLUS nabízí?

V rámci tohoto programu mají dotčení zaměstnavatelé nárok na náhradu mzdy ve výši 100 % vyplacených náhrad mezd, včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění, a to v maximální výši 50.000 Kč na jednoho zaměstnance měsíčně.

POZOR: Nárok na tento příspěvek lze uplatnit již na mzdové náklady za překážky v práci vzniklé od 1. 10. 2020.

Jaké jsou podmínky pro přiznání nároku v programu Antivirus PLUS?

Základní podmínkou je vyplacení náhrady mzdy zaměstnavatelem pro obecné překážky v práci na straně zaměstnavatele podle § 208 zákoníku práce, tedy za podmínky, že zaměstnancům bude přiznána a vyplacena náhrada mzdy ve výši 100 % jejich průměrného výdělku – a že budou rovněž (obdobně jako v případě „základního“ programu Antivirus) před podáním vyúčtování uhrazeny i příslušné odvody na sociální a zdravotní pojištění.

POZOR: Zaměstnavatelé můžou příspěvku využít výlučně pouze v tom případě, že překážka v práci vznikla z důvodu nuceného uzavření provozu zaměstnavatele, nebo jeho významného omezení.

Podle našeho názoru lze tak za významné omezení považovat i výdejové okénko restaurace, nikoliv však pokles poptávky po službách / výrobcích, kdy se z povahy věci jedná o částečnou nezaměstnanost, na kterou nadále dopadá režim B v rámci „základního“ programu Antivirus.

POZOR: Pokud byl provoz omezen pouze částečně, myšleno pouze po 22 h / 20 h, náleží zaměstnavateli náhrada mzdy pouze úměrně za hodiny trvání těchto překážek v práci.

Oproti „základnímu“ programu Antivirus pak pro program Antivirus PLUS platí také některé dodatečné podmínky, které souvisí s pravidly veřejné podpory. Dle těchto pravidel zaměstnavatel nebude moci požádat o příspěvek v tomto programu, pokud:

  • vyčerpal veřejnou podporu (tedy podporu ve formě přímých grantů, vratných záloh nebo daňového zvýhodnění, kdy taková podpora může spočívat například v projektu COVID-nájemné, COVID-kultura, …) v částce vyšší než 800.000 EUR (cca 21.100.000 Kč)

Pokud by dotčený zaměstnavatel již takovou veřejnou podporu čerpal, ale ještě nedosáhl výše uvedeného limitu, pak (při splnění ostatních podmínek) může čerpat i příspěvek z programu Antivirus PLUS, a to do dosažení shora uvedeného limitu (například pokud by již zaměstnavatel obdržel v rámci programu COVID-nájemné podporu ve výši 600.000 EUR, bude moci v rámci programu Antivirus PLUS obdržet ještě příspěvky v celkové výši do 200.000 EUR).

  • byl ke dni 31. 12 .2019 podnikem v obtížích (dle definice EU)

Za podnik v obtížích se považuje takový podnik:

  • u kterého v důsledku kumulace ztrát došlo ke ztrátě více než poloviny upsaného základního kapitálu (týká se s.r.o.)
  • u kterého v důsledku kumulace ztrát došlo ke ztrátě více než poloviny jejího kapitálu zaznamenaného v účetnictví této společnosti (týká se společnosti, ve které ručí za závazky společníci)
  • vůči kterému bylo zahájeno kolektivní úpadkové řízení nebo pokud splňuje kritéria pro takové zahájení na žádost svých věřitelů
  • který obdržel podporu na záchranu a zatím nesplatil půjčku nebo neukončil záruku nebo obdržel podporu na restrukturalizaci a stále se na něj uplatňuje plán restrukturalizace
  • má v posledních dvou letech poměr účetního dluhu společnosti k vlastnímu kapitálu vyšší než 7,5 a poměr EBITDA je nižší než 1,0 (týká se podniků, které nejsou malé nebo střední)

Celá definice podniku v obtížích zde

Jak o příspěvek v programu Antivirus PLUS zažádat?

Pokud má zaměstnavatel již uzavřenou dohodu v rámci „základního“ programu Antivirus, nebude muset o zařazení do programu Antivirus PLUS samostatně žádat.

Již uzavřená dohoda bude pouze upravena dodatkem – s tím, že takovýto dodatek k dohodě se uzavře společně s prvním vyúčtováním předloženým v rámci programu Antivirus PLUS.

Zaměstnavatel, který dosud nemá uzavřenou dohodu o poskytnutí příspěvku v rámci „základního“ programu Antivirus, vyplní žádost prostřednictvím webové aplikace, na jejímž základě dojde k uzavření dohody – s tím, že poté jako u „základního“ programu Antivirus bude měsíčně předkládat příslušné vyúčtování.

POZOR: Nové vyúčtování by mělo obsahovat čestná prohlášení, kterými se bude deklarovat splnění výše uvedených podmínek.